پیام هیأت مدیره

سپاس خداوند منان را که به ما فرصت داد تا  توفیق و امکان فعالیت و خدمت برای سهامداریان و ذینفعان گرامی شرکت داشته باشیم. هیات مدیره بر این باور است که با استعانت از ایزد منان خواهد توانست بودجه و اهداف شرکت را جامه عمل بپوشاند تا ضمن ارزش آفرینی دارائی‌های سهامداران محترم، به سهم خود گامی در جهت کمک به چرخه تولید و اشتغال‌زایی کشور عزیزمان داشته باشد. همچنین قصد داریم با توکل به خدای بزرگ و حمایت سهامداران محترم و با تکیه بر توان تیمی شرکت ضمن گسترش بازار کسب‌وکار نوآوری و سودآوری، جایگاهی مناسب و در خور برند گروه مالی گردشگری را به دست آوریم.